تحقیق خاک شناسی
تحقیق در مورد علم ایمونولوژی
تحقیق در موردبررسی و ارزیابی زمين
تحقیق در مورد اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
جزوه سیستماتیک گیاهی 1 دکتر رضا شیخ اکبری مهر دانشگاه قم
جزوه سیستماتیک گیاهی 1 دکتر رضا شیخ اکبری مهر دانشگاه قم
جزوه سیستماتیک گیاهی 1 دکتر رضا شیخ اکبری مهر دانشگاه قم
مقاله در مورد سیاه چاله ها
مقاله در مورد مبانی نظری و پیشینه شبیه سازی دینامیک مولکولی
تحقیق در مورد سیارات منظومه شمسی